فرهاد خرمالي
فرهاد خرمالي

فرهاد خرمالي

دانشکده: مهندسی آب و خاک

رتبه علمی: استاد

گروه آموزشی:

پست الكترونيكي: fkhormali(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 37901
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان